Omsorg på ældreområdet

Omsorg på ældreområdet
En mosaik af udsagn, redigeret og kommenteret af generalsekretær Kirsten R. Laursen.

Omsorg er et meget vigtigt begreb for Samvirkende Menighedsplejer. Det er det også på social- og sundhedsområdet i den offentlige sektor, og endelig er ”omsorg” noget centralt for den private relation mellem mennesker. For mig at se er forståelsen af ordet ”omsorg” ret afgørende for, hvorledes samfundet fungerer. Der er mange spørgsmål at stille, ikke mindst, om politikerne i disse år skaber ordentlige vilkår for omsorgen i den offentlige sektor. I artiklen defineres ”omsorg” specielt i forhold til ældreområdet, et interesseområde for Samvirkende Menighedsplejer. Jeg vil her –  ikke mindst i form af spændende citater - inddrage forskellige synspunkter i en mosaik om ”omsorg”, for til sidst at nå frem til en konklusion ud fra Samvirkende Menighedsplejers kristne grundlag.

Først vil jeg fremdrage en meget rammende sammenfatning og vurdering af, hvad begrebet ”omsorg” principielt rummer af betydninger. Beskrivelsen kan findes på hjemmesiden www.aeldreviden.dk, der udgives af Videnscenter på Ældreområdet:

” Ordet omsorg betyder at "bekymre sig for" eller at "sørge for" nogen. Omsorg er altså betegnelsen for en følelse, en praksis og et forhold mellem mennesker. Der er flere underliggende betydninger af ordet omsorg, afhængigt af hvilken relation der er tale om.

Ligeværdige mennesker der gensidigt holder af hinanden og bekymrer sig om hinandens ve og vel kan nære og drage omsorg for hinanden. Men oftest bruges ordet omsorg om en menneskelig relation som ikke er ligeværdig. Det vil sige i situationer hvor den modtagende har særlige behov som den ydende kan sørge for at opfylde. Hvor udvekslingen ikke er direkte gensidig. Også her betragtes omsorg som en potentiel kvalitet ved et møde mellem mennesker, men ikke som en selvfølge. Eksempelvis er pleje ikke altid identisk med omsorg, men kan - og bør - rumme omsorg. På den led bliver det klart, hvordan omsorgens at "sørge for" bør kombineres med at "bekymre sig for" nogen.

Man kan ikke foretage nogen klar skelnen mellem de to betydninger af ordet omsorg. Brugen af ordet omsorg lægger sig tæt op ad en ikke-gensidig udveksling, og derved eksisterer risikoen for en tilsvarende opfattelse af forholdet som en ikke-gensidig relation. Altså at den ydende part ikke "nærer" omsorg, følelsesmæssigt, men blot "drager" omsorg i praksis. En konsekvens heraf kan være at den omsorgsydende ikke ser modtageren som person og ikke er opmærksom på vedkommendes egne ressourcer.

Her ligger en udfordring for gerontologien som har sit udspring i institutionelle rammer, hvad enten det er staten, kommunen eller lokale, professionelle kræfter, det drejer sig om.

Kategorier af omsorgsrelationer
Når omsorgsbegrebet i praksis knyttes til ældre mennesker træder flere overordnede kategorier af relationer frem:

  • Omsorg i familien hvor man hjælper og støtter hinanden både inden for og på tværs af generationer.
  • Relationer hvor den professionelle omsorg bringes ind i den ældres hjem, via hjemmehjælp og hjemmepleje, forebyggende, opsøgende besøg, ergo- og fysioterapeutisk træning mv.
  • Professionel omsorg i institutioner, dagcentre, daghjem, ældrecentre og plejehjem.
  • Frivillig hjælp og støtte organiseret gennem organisationer, f.eks. Ældremobiliseringens projekt Ældre hjælper Ældre, Ældre Sagen, De Samvirkende Menighedsplejer samt en række lokale initiativer.”

Den professionelle omsorg er truet

Så vidt Videnscenter på Ældreområdet. Det næste spørgsmål bliver, i relation til den nævnte fare for en depersonalisering af omsorgen, om den offentlige sektor i disse år er i stand til at ”nære” omsorg, eller om den blot ”drager” omsorg i praksis.

To sygeplejersker med erfaring i hjemmesygepleje, Lone Petersen og Marianne Schmidt, udgav i 2003 bogen ”Projekt Fælles Sprog. Et forsøg på styring gennem ensretning i hjemmeplejen”. Forfatternes kritiske holdning til ”Fælles Sprog”, som siden 1. april 2004 har været Socialministeriets krav til kommunerne om standardiserede, generelle kriterier for hjemmeplejen, viser sig efter 3½ års erfaringer efter manges opfattelse at være fuldt ud berettiget. I bogen påvises det, hvorledes det faglige skøn, som før i hjemmeplejen har været individuelt og situationsbestemt tilpasset den person, der skal hjælpes, nu er erstattet af en industriel og instrumental praksis. Her opfatter den kommunale forvaltning primært de ældre som objekter. Evalueringen er kvantitativ, og den ældre betragtes ikke som en person med individuelle behov.

En tilsvarende standardisering er for tiden ved at blive indført på ældreinstitutionsområdet. Hvor galt det kan gå, hvis ikke man får det stoppet, kan belyses ud fra det følgende: I maj 2007 fremkom ”Nyhedsinformation” med et indlæg af chefkonsulent i Kommunernes Landsforening Lars Lennart Jensen, med overskriften ”Omsorg har fanden skabt”. Jeg vil citere og referere lidt af artiklen:

”Hvad menes der egentlig med begrebet ”omsorg”? Det bruges både i lovgivningen og i folkemunde, og vi kan vel dårligt få nok af det. Eller kan vi? Lad det være sagt med det samme – jeg bryder mig ikke om ordet. Ikke fordi jeg vil de ældre med behov for personlig og praktisk hjælp noget ondt. Jeg forstår det bare ikke – og har meget svært ved at se hvordan det skal omsættes i praksis af professionelle medarbejdere.”

Efter at Lars Lennart Jensen har beskrevet, hvordan han godt kan anerkende begrebet som vigtigt i privatsfæren, fortsætter han: ”I bund og grund mener jeg, fanden har skabt begrebet ”omsorg” i ældreplejen, men dilemmaet er, at Serviceloven gør kommunerne til ”leverandører” af den. Og er det bare mig – eller svinger de to begreber ”leverandør” og ”omsorg” ikke sammen? Ikke desto mindre optræder de side om side i Serviceloven”.

Lars Lennart Jensen belyser sit anliggende ved at henvise til, hvad han har oplevet i sin fortid som ansat på en ældreinstitution. Her skulle han sammen med to andre aftenvagter sørge for, at 24 beboere kom til ro til natten. En ny medarbejder tog sig god tid til omsorg for den enkelte, hvilket resulterede i, at Lars Lennart Jensen inden for den normerede tid måtte hjælpe 3-4 beboere udover dem, han plejede at hjælpe.

Hans kommentar til dette er: ”Jeg har ikke som sådan noget mod mennesker, der næsten ikke ved alt det gode, de skal gøre. Jeg vil bare så nødigt arbejde sammen med dem på et plejecenter. For omsorg er et tveægget sværd. Det er noget, vi gør mod andre. Det er passivt og impulsivt. Det kan vi kun få for lidt af i den private sfære. Men i en professionel sammenhæng kan for meget omsorg meget vel betyde, at få stilles bedre og mange stilles værre”.

Hjerte og faglighed

Artiklen i ”Nyhedsinformation” fik bl.a. institutionsleder Henning Clausen fra plejehjemmet ”Caspershus” i Frederikshavn på banen (Caspershus er en selvejende institution med samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer). Henning Clausen mener, at hjerte og faglighed må gå hånd i hånd, hvis omsorgen skal være bedst mulig: ”Disse to begreber skal holde hinanden på plads og sikre helhed i den pleje og omsorg, vi yder. For meget hjerte uden faglighed vil bringe os i en situation hvor vi springer rundt og klapper søde gamle mennesker på kinden uden at have overblik. For megen faglighed uden hjerte giver en situation, hvor beboeren med det store behov for omsorg kan blive ladt i stikken af travle personer som bevæger sig på overfladen og forledes til at finde faglige begrundelser for at der ikke er tid nok til den omsorg, vi egentlig så gerne ville give. Vi skal efter min mening lade en solid faglighed holde vores omsorg på plads, men på ingen måde stille omsorgen i tvivl.”

Henning Clausen finder det forkasteligt, at de medarbejdere, som vi betror de mennesker, der har opfostret os, må betegnes som lavtlønnede, og forklarer det på denne måde: ”Jeg tror, at alle sætter pris på, at der ydes omsorg, men at vi som samfund er bange for at betale prisen for det. Som plejehjemsleder har jeg i flere omgange været optaget af at skulle gennemføre besparelser på samfundets tilbud til ældre medborgere. Jeg glæder mig over, at der nu i brede kredse tales om, at der må sættes de fornødne samfundsmæssige ressourcer ind for at yde ældre medborgere en værdig pleje og omsorg, samt at arbejdet med pleje af ældre får den status som det fortjener.”

Lad værdierne blive reelle

Enhver institution med respekt for sig selv skal i disse år have et tydeligt og eksplicit formuleret værdigrundlag. For tiden indsamler Socialministeriet alle ældreinstitutionernes værdigrundlag på en database, og skam få den institution, der ikke sætter sig til at nedfælde sine værdier, på samme måde, som der skal rapporteres om dette og hint.

For nylig hørte jeg en kritisk kommentar til dette: Måske tales der så meget om værdier, fordi man i virkeligheden slet ikke mere ved, hvad værdier er. Så tror man, at man kan redde situationen ved at give sig til at nedfælde nogle flotte generelle begreber, som ikke nødvendigvis har megen forbindelse til virkeligheden. At denne proces for tiden foregår på institutioner, svarer til de mange floskelagtige værdi-begreber blandt politikere og embedsmænd på social- og sundhedsområdet: Vi overfaldes af ordet som velfærdskommissioner, kvalitetsreform, kvalitetsområder m.m. I virkeligheden er sandheden inde bag disse smukke begreber måske snarere, at det i virkeligheden er målbarhed og marked, der er sat i højsædet.

Det er helt rigtigt, som chefkonsulenten i KL åbenbart også har opdaget, at der er en disharmoni mellem den offentlige ældresektors ydelsesleverandør-rolle og værdierne. En ydelse er primært bestemt af tidsforbrug og prisen herfor, altså af noget kvantitativt. 24 mennesker skal hjælpes i seng af 3 medarbejdere i så og så mange minutter. Om fru Hansen lige kunne have tænkt sig en lille samtale med sin hjælper inden sengetid, kan der ikke tages hensyn til. Det har intet med værdier at gøre at tænke sådan, og det er synd, at medarbejdere i ældresektoren i så høj grad berøves muligheden for at realisere omsorgsværdier.

For meningen er vel, at værdierne skal træde i karakter og ikke bare stå nedfældet som flotte ord. Her er det, vi kan bruge begrebet ”omsorg”. Det kan vi, fordi det er relationelt, emotionelt og pragmatisk. Begrebet ”omsorg” hører kun hjemme i et forhold mellem to eller flere personer, det omfatter følelse, og det omfatter handling. Altså er begrebet særdeles hverdagsnært og nyttigt.

Når institutionsleder Henning Clausen taler om, at hjerte og faglighed skal supplere hinanden i omsorgen, så ligger dette synspunkt på linie med et udsagn i Det nye Testamente. I Filipperbrevet kapitel 1, vers 9-10 taler Paulus om, hvad der er kriteriet for, at menneskers liv lykkes. Hvordan vil det, sagt med Paulus’ eskatologiske sprog, på Kristi dag i de sidste tider vise sig, om den retfærdighed, som Kristus satte ind i verden, har båret frugt? Det vil vise sig i det, som Paulus stadig beder om, nemlig at ”jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft”.

Det fortæller ganske rigtigt, at hjerte og faglighed må følges ad i ældreomsorgen som i alle andre former for omsorg. Men det fortæller også, at hjertet, værdierne, kærlighedens omsorg for det enkelte menneske kommer først. Derpå kommer fagligheden, indsigten og dømmekraften. Fagligheden må, hvis værdierne skal blive realiseret, bygge på et individuelt og situationsbestemt skøn over, hvordan omsorgen for hvert enkelt menneske bedst realiseres. Organisationen skal selvfølgelig ske fornuftigt. Men ud med alle standardiseringerne, hvis ægte omsorg skal være mulig. Og det skal den. Omsorgen er en forpligtelse, alle mennesker har over for hinanden, uanset hvilken social sammenhæng eller enhed, der er tale om. For omsorgen er sat ind i verden af Gud, ja, den er skabt – ikke af fanden, men af Gud.