Generelt om aflastningstjeneste

De lokale aflastningstjenester beskrevet på baggrund af samtaler med og oplysninger fra aflastningstjenesternes koordinatorer. Konferencen for koordinatorer og frivillige oktober 2007 er ligeledes medinddraget i denne beskrivelse.  

Under de enkelte aflastningstjenester findes en række faktuelle oplysninger

Navnet

Navnet aflastningstjeneste har været drøftet en del, men stort set alle der fungerer med tilbuddet om aflastning, har det med i deres navn. Enkelte besøgstjenester har taget opgaven op som en del af deres virke. Det forekommer ligeledes at man alene benytter sognets menighedspleje.

Navnet er valgt for at signalere, at tilbuddet gives som aflastning for raske ægtefæller, samlevere eller eventuelt børn, for derved at give støtte, tryghed og et pusterum.

Arbejdsopgaverne

De enkelte aflastningstjenester beslutter selv under hvilke forhold og til hvilke sygdomme, man ønsker at yde aflastningen. Mange tilbyder det for demente, alvorligt syge og døende i eget hjem.

Ved de enkelte aflastningstjenester kan man læse, hvem tilbuddet omfatter. Desuden kan man se, hvor man har påtaget sig helt særlige opgaver. Eksempel vis aflastning hos kræftsyge børn, psykisk syge eller hos personer der har pådraget sig en hjerneskade.

Af andre opgaver kan nævnes demenscafe (Herning), oplevelsesklub (Valby Tingsted), pårørende gruppe (Valby Tingsted), aktiviteter på plejecentre (Rudbjerg), handymand (Rudbjerg)  

Som en koordinator udtaler det: Vi skal efterkomme behov i forhold til efterspørgslen.

Behovet

I de eksisterende aflastningstjenester ses et meget varierende behov for tilbuddet. En variation som kan være svær at forklare. Der kan være tale om forskelligheder i de kommunale tilbud, eller der findes måske et andet tilsvarende tilbud. Endelig skal opmærksomheden nok også rettes mod vore evner til at synliggøre aflastningstjenesten, såvel som samarbejdet med de personer, der kan medvirke til at gøre opmærksom på ordningen.

Det at åbne sit hjem for endnu en person, kan for mange brugere være forbundet med store overvejelser. En støtte i forbindelse med beslutningen kan være familie, venner, plejepersonalet, og deres eventuelle kendskab til aflastningstjenesten. Et kendskab som kan blive tilvejebragt gennem gode beskrivelser i pressen såvel som ved informationsmøder.

I de enkelte aflastningstjenester opleves et varierende behov. Det kan stille store krav til de frivillige i forhold til, at der ikke altid er brug for deres indsats. Her er det tilsyneladende sådan, at jo større område, eller jo flere opgaver man tager op, jo mere konstant bliver behovet for den frivillige indsats.

De frivillige hvem er de?

I forbindelse med oprettelsen af de første aflastningstjenester, var man ret konsekvent omkring kravet til en faglig baggrund, ofte en sygeplejerske uddannelse. Enkelte aflastningstjenester har fastholdt dette krav, medens hovedparten af aflastningstjenester gør brug af alle, der har et ønske og har baggrund for at kunne virke som frivillig. (Ved de enkelte aflastningstjenester kan man se hvordan gruppen er sammensat).

Hvorfor melder man sig som frivillig?

I en tid hvor der fra alle sidder efterspørges frivillige, og hvor holdningen kan være, at det man foretager sig, skal opfylde ens eget behov. Et behov nogle måske ikke tror, bliver dækket gennem et arbejde som frivillig i en aflastningstjeneste.

I denne sammenhæng kan det være væsentligt at nævne hvad nuværende frivillige siger om arbejdet. Et arbejde hvor de oplever glæden ved at man kommer, - glæden ved at kunne gøre noget, - gøre en forskel, - gøre dette frivilligt, - se et positivt kropssprog hos den syge, - kunne lytte, - kunne bruge de redskaber man har lært, - opleve den nære kontakt med familien, - kunne kommunikere med familien p.g.a sit lokalkendskab.

Naturligvis oplever de frivillige også udfordringer, som kan føles vanskelige. Det at skulle tage afsked, - kunne fungere ret godt mentalt, - kunne trøste, - sige nej til det man ikke kan klare eller skal klare, - at den syge måske ikke har noget sprog, - at man som frivillig kan opleve trusler.

Ved de nuværende aflastningstjenester tegner der sig et billede af en meget stabil og trofast gruppe af frivillige, hvor frafald stort set kun sker hvis den frivillige bliver syg eller flytter. Alene det forhold fortæller meget om indholdet i arbejdet.

Hvordan skaffer aflastningstjenesterne deres frivillige?

Det helt gennemgående er værdien af den personlige henvendelse, at en kommende frivillig oplever  at blive udvalgt, tænkt på, og regnet med. Annoncering efter frivillige, avisomtale og indlæg i kirkebladet, har givet nogle enkelte frivillige, samt medvirket til at skabe interesse om arbejdet.

Ud over kontakten til personer man umiddelbart kender, peger nuværende aflastningstjenester på værdien af kontakten til gamle kollegaer, efterlønsklubber og personaleforeninger. Der er ligeledes eksempler på at samarbejde med pensionistforeninger har givet frivillige til arbejdet.

Et godt samarbejde med de lokale frivillighedscentre opleves ligeledes som muligheden for kontakt til nye frivillige.

Opbakning og personaleplejen af de frivillige

Gennemgående opleves den store betydningen af en god dialog og opbakning til de frivillige. Tilvejebragt gennem personlige samtaler eventuelt ved brug af telefon. Alt afgørende er de frivilliges mulighed for at mødes. Mange frivillige ser gerne mindst fire årlige møder. Møder hvor der er mulighed for at drøfte arbejdet, de problemer og opgaver man møder, sammen med oplevelsen af fællesskabet i arbejdet.

Mødet med de alvorligt syge, døden og pårørende i sorg, fortvivlelse og nogle gange modløshed gør ligeledes, at der kan være behov for supervision.

Arbejdet i de nuværende aflastningstjenester viser værdien af tilbuddet om socialt samvær for de frivillige, det være sig ved sommerudflugter, fællesspisning og julearrangementer.

Ligeledes kan en julehilsen og en hilsen ved særlige mærkedage være en påskønnelse af det frivillige arbejde.

Kurser og temadage en del af personaleplejen

 Hos langt de fleste aflastningstjenester tilbydes de frivillige muligheden for at deltage i temadage og kurser. Ved konferencen i oktober 2007 blev der blandt de frivillige lagt stor vægt dette. Muligheden for at blive inspireret og opdateret i forhold til de sygdomme man som frivillig møder, forhold omkring samværet med og redskaber til brug for samværet med de demente, og emner omkring døden og den døende var noget af det, der blev efterspurgt. Ligeledes en god introduktion til det frivillige arbejde, sammen med tid til at tale sammen og lytte til andres erfaringer.  

Muligheder der benyttes i forhold til kurser, er hvad den enkelte aflastningstjeneste selv arrangerer, eventuelt i samarbejde med andre lokale tilbud, som eksempelvis besøgstjenester. Eller hvor man indbyder andre grupper til at deltage i de temadage og kurser man har tilrettelagt.

I mange lokalområder har man et fortrinligt samarbejde med frivillighedscentret, som støtter og eventuelt tilrettelægger kurser.

Centret for frivilligt socialt arbejde har ligeledes en række kursustilbud, som nogle og måske flere kunne benytte sig af.

Omkring Samvirkende Menighedsplejer og deres tilbud, blev konklusionen på konferencen: At der hvert andet år afholdes en konference, hvor de opgaver og forhold man møder i arbejdet som frivillig, skal være indholdet. De år hvor der ikke er konference, afholdes et landsdækkende møde for koordinatorer med erfaringsudveksling og informationer fra organisationen. De landsdækkende basiskurser for frivillige erstattes af regionale tilbud arrangeret af Samvirkende Menighedsplejer.

Aflastningstjenester, der selv tilrettelægger temadage, indbyder allerede nu eller opfordres til at indbyde andre af regionens aflastningstjenester som deltagere. Samvirkende Menighedsplejer og deres udviklingskonsulenter stiller sig gerne til rådighed i forbindelse med tilrettelæggelse af kurserne såvel som i forhold til undervisningen.

De frivillige og de borger man kommer hos

Mange af de frivillige har, eller har haft et arbejde inden for sundhedssektoren med de muligheder og begrænsninger dette indebærer. At være frivillig er på mange måder en hel anden opgave, hvor tid, samvær, ligeværdighed og respekt er nogle af nøgleordene.

Det er af stor betydning at modtageren såvel som den frivillige oplever et godt fællesskab medens man er der som aflaster, men afgørende er også, at kunne afslutte forløbet på en god måde.

Nogle af de muligheder som her benyttes er: At den frivillige kan komme med en blomst på særlige mærkedage. - At den frivillige kan give en blomst til julen. – Når og hvis der indtræffer dødsfald, at den frivillige sender en bårebuket og eventuelt deltager ved begravelsen (Blomster der betales af aflastningstjenesten)

Flere aflastningstjenester tilbyder ligeledes, at den frivillige kommer hos den efterladte i et afgrænset tidsrum efter et dødsfald.

 

Synliggørelse af aflastningstjenesten

Det er meget afgørende at man får synliggjort aflastningstjenesten. Tilbudet skal være kendt på lige fod med besøgstjenesten. Desuden bør en række nøglepersoner have et mere indgående kendskab til ordningen. Et kendskab som gør, at man naturligt henviser til, tænker på og kan informere om Aflastningstjenesten. Personer og hjem der bliver ramt af sygdom, har sjældent overskud til at tænke på eller spørge om hjælpen. Det skal ofte være en hjælpende hånd/ person, som siger I skal for jeres egen skyld tage imod tilbuddet. Uden den hjælp når en aflastningstjeneste ikke dem, der har allermest brug for det.  

Synliggørelsen af tilbuddet om aflastningstjenesten ved brug af foldere

 Stort set alle aflastningstjenester gør brug af foldere, og mange har selv fremstillet en utrolig god og informative folder. Samvirkende Menighedsplejer har en folder om aflastningstjenesten, som man gerne må bestille og benytte, men arbejdet med at skabe sit eget, har også en værdi.

Nogle af de steder disse foldere uddeles og gives til er: Biblioteker, lægehuse, sygehusene (her til relevante afdelinger og i patientinformationen), ældreinstitutioner, sundhedscentre, fitniscentre, frivillighedscentre, den kommunale ældreafdeling (se særligt afsnit om samarbejdet med kommunen), pensionistforeninger, seniorklubber, kirken, menighedslokaler og andre kirkelige mødesteder.

Synliggørelse af tilbuddet gennem brug af pressen og anden omtale

De fleste aflastningstjenester har gjort flittigt brug af den lokale presse og derved skabt en omtale af aflastningstjenesten. Nogle har benyttet lokal TV, så hvorfor ikke prøve at få et indslag i alle TV 2 regionerne. Ingen af aflastningstjenesterne har nævnt radioprogrammer, hvor der også kunne være mange muligheder, som direkte indslag og information om aflastningstjenesten, eller hvor man benytter sig af, at navnet og opgaven bliver nævnt. (I giro 413 blev der fra en konsulent i Kirkens Genbrug, bragt en hilsen til alle frivillige, hvilket fik studieværten til at knytte nogle få kommentarer, til det store arbejde der blev udført genbrugsbutikkerne).

Flere aflastningstjenester har fast eller med jævne mellemrum en notits i kirkebladet. Andre har det i forbindelse med kirkens informationsblok i den lokale presse.

Synliggørelse af tilbuddet gennem informationsmøder

Nogle aflastningstjenester tilbyder gerne, at møde op i forskellige foreninger for at fortælle om deres arbejde. Det kan være i forbindelse med kirkens mødeaktivitet, i pensionistforeninger, seniorklubber, personaleforeninger såvel som foreninger i al almindelighed. Denne information kan ses, som en mulighed for at møde pårørende såvel som eventuelle brugere.

Samarbejdet med kommunen

Aflastningstjenesterne oplever, at hovedparten blandt de som benytter tilbuddet om aflastningen, henvender sig på baggrund kommunale ansattes anbefaling.

Mange aflastningstjenester har et helt formaliseret samarbejde med kommunens ældreafdeling. Det er tydeligt, at der findes nogle nøglepersoner i dette samarbejde, hvilket ofte er en demenskoordinator eller, personer med den opsøgende funktion. Hjemmesygeplejerske såvel det sundhedspersonale der kommer i hjemmet ses ligeledes som formidler af tilbuddet. Det er derfor afgørende at informationen når ud til hjemmesygeplejerskerne og sundhedspersonalet. (De er måske også de kommende frivillige).

Ved flere aflastningstjenester deltager demenskoordinatoren med jævne mellemrum ved gruppens møder, og stiller sig til rådighed med undervisning.

 

Samarbejdet med frivillighedscentre og andre lokale tilbud

Ved et par af aflastningstjenesterne er koordinatoren eller en anden person gået med i arbejdet omkring frivillighedscentret. En indsats der er til gavn for aflastningstjenesten, men også for menighedsplejen generelt. Det store behov for en frivillig indsats, løses klart bedst der hvor man samarbejder med andre. (Herning og Rudbjerg er to af de steder, hvor man er aktive omkring frivillighedscentre).

Flere aflastningstjenester har et frugtbart samarbejde med Alzheimerforeningen, og det naturligvis hvor man har aflastning hos demente. 

Mange har et nært samarbejde med områdets besøgstjenester, dette ofte i forbindelse med kurser og temadage.

Økonomi: udgifter og indtægter

Udgifterne hos de enkelte aflastningstjenester omfatter: Transport (kørsel i egen bil eller buskort), udgifter til gruppens møder, telefonudgifter, porto, udgifter til kurser og temadage, udgifter til blomster (julehilsen og blomst på mærkedage til dem man kommer hos eller til de frivillige), bårebuketter.

Desuden er der udgifter til de sociale arrangementer for de frivillige. (sommerudflugter, sommerfest, biograftur filmen en sang for Martin og julearrangementer).

Ved to af aflastningstjenesterne ydes et mindre honorar til koordinatoren.

Til dækning af disse udgifter, kan menighedsplejen søge om tilskud fra kommunen. Tilskud der gives i henhold til § 18 i loven om sociale tilbud til ældre med flere. De såkaldte frivillighedsmidler som kommunerne modtager fra staten.

De fleste menighedsplejer/ aflastningstjenester gør brug af de kommunale tilskud. De fleste kommuner har en bestemt dato, hvor ansøgningen skal være indleveret, og mange uddeler midler 2 gange om året.

Ud over tilskud fra kommunen, kommer pengene fra menighedsrådet, gaver, fonde eller indsamlede midler.

 

Tiltag som de enkelte aflastningstjenester overvejer at tage op

 Med baggrund i stor efterspørgsel overvejer man et sted at etablere en besøgstjeneste, og måske er der brug for, at se tingene lidt mere bredt så besøgstjenester også etablerer sig med aflastning, hvilket egentlig er tilfældet allerede nu. (Rødding) Naturligvis vil det så også kunne gå den anden vej, hvor det er en aflastningstjeneste, der etablerer besøgstjeneste. Afgørende er nok, at man i de enkelte opgaver forholder sig til, om der er tale om aflastning eller besøgstjeneste.

Pårørende gruppe er ligeledes et af de emner, som er under overvejelse.

Andre, med aflastning i forhold til alvorligt syge og døende, har planer om, at demens området bliver taget med.

Besøg på plejehjem er med i overvejelserne hos et par aflastningstjenester.

Desuden er der hos andre planer om tilbuddet med vågekoner.

Koordinatorerne   

De frivillige og deres store indsats er fundamentet for at en aflastningstjeneste fungere godt, men lige så afgørende er det, at koordinationen af arbejdet er velfungerende.

Mange steder har man allerede i dag 2 personer, der varetager opgaven som koordinator. Det gør aflastningstjenesten mindre sårbar, hvis der opstår sygdom. Det sikrer, at man som koordinator roligt kan holde ferie.

Ved at læse den mangfoldighed af opgaver der er forbundet med driften af en velfungerende aflastningstjeneste, så står det klart, at den opgave løses ikke uden personer der brænder for sagen, og som er klar til at bruge den fornødne tid.

Det er opgaverne omkring annoncering efter frivillige, kontakten til eventuelle nye frivillige, samtale og introduktion af de nye frivillige, opfølgning og personlige samtaler med alle frivillige, indkalde til og afvikle gruppemøderne, kurser og temadage for de frivillige.

I forhold til brugerne er det den eller de første samtaler inden en aflastning etableres. Det er opfølgning på igangværende aflastninger.

Omkring synliggørelsen af tilbuddet er det uddeling af foldere, kontakter til pressen, ved møder og i foreninger at informere om tilbuddet.

Kontakten til kommunen og øvrige samarbejdspartnere.

De mange opgaver fortæller også hvor væsentligt det er, at der en menighedspleje og en bestyrelse der står bag og støtter op omkring arbejdet også hvad angår de økonomiske opgaver.